Dzieje Rady Polek

od 1924

Założenie

Był rok 1924

Jedna z najstarszych organizacji kobiecych Conseil International de Femmes z siedzibą w Paryżu, powołała RADĘ POLEK w Warszawie.
CIF – taki jest skrót nazwy tej organizacji – powstała w 1888 roku w Waszyngtonie. Jednoczyła kobiety z całego świata w ich zmaganiach o lepszą przyszłość. Zabiegając o poszanowanie praw kobiet i godną ich pozycję z społeczeństwie, dawała im większe możliwości poprawy życia. Jej członkinie prowadziły działalność charytatywną i kulturalną, stawiając sobie za główny cel pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i kobietom szczególnie dotkniętym przez los.

Początki

Przedwojenna Rada Polek

była organizacja apolityczną. Członkinie stowarzyszenia uczyniły wiele dobra organizując prawną i materialną pomoc dla rodzin wielodzietnych i kobiet w trudnej sytuacji życiowej.

Wojna

II wojna światowa

przerwała działalność wszelkich polskich organizacji. Rada Polek nie funkcjonowała w latach okupacji, a także przez długie lata komunizmu w Polsce.
W 1989 roku wraz z realizowaniem programu przebudowy państwa, zainicjowanego przez demokratycznie wygrane wybory parlamentarne z 1989 roku, podjęto wiele różnorodnych projektów na rzecz przekształceń społecznych i gospodarczych, także działalności organizacji charytatywnych.

Zmiany

4 lipca 1990 roku

w Warszawie zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim Stowarzyszenie RADA POLEK, będące kontynuacją tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie.

Założycielki Rady Polek, nawiązując do statutu z dwudziestolecia międzywojennego, zawarły takie oto oświadczenie:

„Kobiety polskie świadome swej odpowiedzialności za moralność, poziom kulturalny i dobrobyt rodziny – zdając sobie sprawę, że osiągnięcie tego celu może być uwieńczone powodzeniem jedynie poprzez wspólne, wytrwałe i konsekwentne działanie kobiet – ożywione duchem głębokiego humanizmu, zakładają Stowarzyszenie o nazwie RADA POLEK.„

dalsza działalność

Hanna Skarżanka

Hanna Skarżanka I-a Prezes Rady Polek po 1989 roku

Na pierwszą Prezeskę reaktywowanej Rady Polek wybrano inicjatorkę odnowienia tej organizacji, znaną aktorkę i działaczkę społeczną HANNĘ SKARŻANKĘ. Stało się to wtedy, gdy zwrócono się do niej o pomoc w wysłaniu za granicę chorego dziecka na ratującą życie operację. Poprosiła więc kilka zaprzyjaźnionych pań o udział w organizacji tego wyjazdu. Były to panie: Anna Borkowska, Jadwiga Jabłońska, Anna Branicka-Wolska, Ewa Morstin, Wanda Niemojewska. One właśnie postanowiły wskrzesić przedwojenną Radę Polek, o której Hanka Skarżanka dowiedziała się w Paryżu przy okazji wyjazdu chorego chłopca.

Geneza powstania Stowarzyszenia Rada Polek

Geneza powstania Stowarzyszenia Rada Polek sięga końca lat 80 – tych XX wieku. Jej inicjatorką była znana aktorka i działaczka społeczna Hanna Skarżanka. W gronie pań z jej otoczenia można wymienić: Ewę Wende, Annę Branicką – Wolską, Hannę Chudzyńską, Renatę Kułakowską – Brabec i wiele innych.
Tę, można powiedzieć grupę inicjatywną, poruszyła sprawa chorego dziecka, które wymagało leczenia za granicą.
W tamtym czasie było to trudne do załatwienia. Panie połączyły się w działaniu, zresztą z sukcesem. Chęć pomocy innym stała się podstawą stworzenia organizacji służącej tej ideii. Romanistka Ewa Wende podczas pobytu w Paryżu odnalazła dokumentację dotyczącą powstania jednej z najstarszych organizacji kobiecych – Conseil International de Femmes (CIF). W Europie powołana ona została w 1924 roku. Polska przystąpiła do niej jako Stowarzyszenie Rada Polek pod koniec lat 20 – tych. Nawiązując do tamtej tradycji, pod kierunkiem Hanny Skarżanki, reaktywowano Radę Polek. Ona też została wybrana jednogłośnie pierwszym prezesem Stowarzyszenia.
W 1990 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano Stowarzyszenie RADA POLEK, będące kontynuacją przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Zaprzyjaźniony z Hanną Skarżanka znany grafik Hubert Hilscher jest autorem logo Rady Polek, firmującym organizację od samego początku jej powojennej historii. Rada Polek prowadzi działalność charytatywną, kulturalną i edukacyjną. Opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi, przebywającymi w hospicjach onkologicznych. W 1993 roku zakłada Oddział w Szczawnicy i przez wiele lat współfinansuje budowę i wyposażenie domu dla niepełnosprawnych.
W 1997 roku Rada Polek otrzymała Odznakę Honorową Ministra Edukacji za zasługi dla Oświaty w uznaniu działalności na rzecz rozwoju szkół, placówek wychowawczych i nauczycieli.
Rada Polek jest organizacją pożytku publicznego.
Z inicjatywy prezes Rady Polek H.Skarżanki został zorganizowany pierwszy koncert charytatywny, nazwany „Od serca do serca”. Odbył się w listopadzie 1992 roku w Hotelu Jan III Sobieski, dzięki uprzejmości dyrekcji hotelu, która stała się wieloletnim sponsorem Rady Polek. Pomysłodawczyni koncertu niestety go nie doczekała. Hanna Skarżanka zmarła bowiem 8 listopada 1992 roku, w dniu pierwszego koncertu.
Rada Polek kontynuuje jej inicjatywy aż do dzisiaj. Kolejny koncert „Od serca do serca”, odbędzie się 24 listopada br. w Klubie „DZIK” w Warszawie przy ul Belwederskiej 44. Serdecznie zapraszamy!
Warsztaty w Szkole Amerykańskiej to program edukacyjny Rady Polek istniejący już od 23 lat. Jego inicjatorką była, nieżyjąca już, członkini Rady Polek – Ewa Wende i Danuta Regulska. To dzięki nim główny wysiłek został  skierowany  na rzecz podniesienia kwalifikacji nauczycieli języków obcych. Miało to duże znaczenie ze względu na rozpoczynający się proces integracji europejskiej. Rada Polek uzyskała pomoc ze strony żony Ambasadora Wielkiej Brytanii. Dzięki niej została zrealizowana inicjatywa Danuty Regulskiej, wspieranej przez senatora z tego regionu, prof. Jerzego Regulskiego, umożliwienia nauczycielom z małych miejscowości województwa jeleniogórskiego zapoznania się ze szkołami w Anglii.
Ambasada Brytyjska w 1990 roku sfinansowała wyjazd studialny grupie 30 nauczycieli do Leicester, który zaowocował rewizytą Angielek w Polsce i nawiązaniem bezpośrednich kontaktów.
W 1991 roku, dzięki życzliwości żony ambasadora USA pani Peggy Simons, została zawarta współpraca ze Szkołą Amerykańską w Warszawie.  Do programu włączyły się też inne ambasady, jak duńska i holenderska, które otoczyły przyjezdnych ogromną życzliwością, przyjmowali polskich nauczycieli do swoich domów, gdzie otrzymywali mieszkanie i wyżywienie. Do roku 1992 program prowadziła Danuta Regulska, następnie Hanna Chudzyńska, a po Jej śmierci w 1997, program prowadzi Joanna Kindler i Jolanta Plater-Zyberk przy wsparciu i pomocy pań ze Stowarzyszenia.
Zasady programu pozostały takie same, jak te wypracowane przez jego inicjatorkę p. Danutę Regulską.

Kolejnymi prezesami Rady Polek były panie:

ELŻBIETA WYGANOWSKA

Prezes Rady Polek 1992-1998

od 1992 do 1998 roku

WANDA NIEMOJEWSKA

Prezes Rady Polek od 1998 do 2001 roku

HANNA ZOLL

Prezes Rady Polek od 2001 do V 2010 roku

MARIA LUDWIKA-WIERCIŃSKA

Prezes Rady Polek od V 2010

RADA POLEK DZISIAJ

Stowarzyszenie Rada Polek jest organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rada Polek liczy 34 członkiń. Obecny skład Zarządu Rady Polek:

 • Maria-Ludwika Wiercińska – prezes
 • Dorota Rodowska – wiceprezes
 • Barbara Kalestyńska – skarbnik
 • Jolanta Plater-Zyberk – sekretarz
 • Ewa Małachowska – członkini Zarządu
 • Danuta Leliwa-Pilecka – czlonkini Zarządu
 • Regina Skomurska-Zep – członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Antonina Pieczyńska – przewodnicząca
 • Ilona Baradziej
 • Krystyna Kulczycka

Komisja Pojednawcza:

 • Grażyna Albin
 • Elżbieta Klec-Pilewska

Rada Polek realizuje swoje cele zawarte w statucie stowarzyszenia.

Tymi celami są:

 • Niesienie pomocy charytatywnej
 • Wspomaganie procesów wychowania i edukacji dzieci i młodzieży

Pomoc charytatywna obejmuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi, a także będącymi w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Ważna jest konkretna pomoc materialna kierowana do hospicjów onkologicznych oraz oddziałów szpitalnych dla dzieci.

Rada Polek uzyskuje środki na prowadzenie swojej działalności z następujących źródeł:

 • Składki członkowskie
 • Darowizny
 • Imprezy kulturalne, koncerty, aukcje i loterie charytatywne