Statut Stowarzyszenia Rada Polek

S T A T U T

S t o w a r z y s z e n i a  R a d a  P o l e k

„Kobiety Polskie, świadome odpowiedzialności za moralność, poziom kulturalny i dobrobyt rodziny, stawiają sobie za cel osiągnięcie szczęśliwości tej rodziny.

Zdając sobie sprawę, że osiągnięcie tego celu może być uwieńczone powodzeniem jedynie przez wspólne, wytrwałe i konsekwentne działanie kobiet, ożywione duchem głębokiego humanizmu – zakładają Stowarzyszenie o nazwie Rada Polek” – cytat ze statutu międzywojennego

$ 1

Siedzibą Stowarzyszeni jest miasto stołeczne Warszawa.

$ 2

Działalność Stowarzyszenia obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

$ 3

Podstawą prawną założenia Stowarzyszenia jest ustaw z dnia 20 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr20 z d. 10 kwietnia 1989 poz. 104 ze zmianami.

$ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej i edukacyjnej.

Działalność powyższa prowadzona jest nieodpłatnie

$ 5

Do celów administracyjnych Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej określającej nazwę Stowarzyszenia, adres, numer telefonu oraz inne oznaczenia potrzebne do kontaktowania się ze Stowarzyszeniem.

$ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innej organizacji narodowej lub międzynarodowej o ile organizacje te posiadają taki sam lub podobny zakres i teren działania.

$ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Niesienie pomocy charytatywnej i społecznej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej
 2. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych  umożliwiające wyrównanie ich szans życiowych, a także na rzecz chorych przebywających w hospicjach okologicznych
 3. działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 4. niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

$ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele:

 1. poprzez organizowanie koncertów, pikników, aukcji  i loterii fantowych, a dzieki uzyskanym środkom finansowym udziela pomocy materialnej i rzeczowej osobom i rodzinom będącym  w szczególnie trudnej sytuacji,
 2. prowadząc działalność edukacyjną poprzez organizowanie spotkań i seminariów dla nauczycieli
 3. przekazując środki osobom poszkodowanym w wyniku katastrof i klęsk żywiołowych 
 4. poprzez inne formy działania uznane przez Stowarzyszenie za skuteczne dla realizacji zadań Stowarzyszenia.

$ 9

Na działalność swoją Stowarzyszenie uzyskuje środki pochodzące z następujących źródeł:

 1. składki członkowskie
 2. darowizny, dotacje, spadki i zapisy krajowe i zagraniczne
 3. odsetki od funduszy zgromadzonych w bankach
 4. środki finansowe uzyskane z imprez kulturalnych  i loterii charytatywnych.

$ 10

Darczyńcy i spadkobiercy mają prawo zażądać, aby przekazane przez nich środki materialne były użyte na wskazane przez nich cele, jednakże mieszczące się w założeniach statutowych.

$ 11

 1. Członkinią Stowarzyszenia może być pełnoletnia kobieta, która złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja musi być podpisana przez dwie członkinie wprowadzające
 3. Kandydatki na członkinie obowiązuje roczny okres próbny
 4. Decyzje o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd w głosowaniu niejawnym
 5. Odwołanie od decyzji Zarządu w kwestii członkostwa rozpatruje Walne Zebranie
 6. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty zawiadomienia o decyzji Zarządu
 7. Członkinie uprawnione są do brania udziału w Walnym Zebraniu oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
 8. Członkinie obowiązane są do przestrzegania Statutu i decyzji władz Stowarzyszenia
 9. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie może nadać tytuł „Honorowego Członka

Stowarzyszenia Rady Polek” osobom szczególnie zasłużonym w działalności społecznej

 1. Honorowy Członek ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu bez czynnego i biernegoprawa wyborczego
  1. Honorowi Członkowie Stowarzyszenia zwolnieni są od opłaty składek członkowskich
  2. Pozbawienie honorowego członkostwa może być dokonane na skutek utraty publicznego zaufania
  3. Uchwałę dotyczącą pozbawienia honorowego członkostwa podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 2. Organem rozstrzygającym spory powstałe pomiędzy członkiniami w związku działalnością Stowarzyszenia jest Komisja Pojednawcza w składzie trzech osób powołana przez Walne Zebranie spośród członkiń Stowarzyszenia.

$ 12

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego ustąpienia członkini po uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia
  2. skreślenia z listy członkiń Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego nie- uczestniczenia  przez okres pół roku w pracach Stowarzyszenia lub zaprzestania płacenia składek przez okres pół roku
  3. wykluczenia z powodu uporczywego nie stosowania się do decyzji władz Stowarzyszenia lub popełnienia czynu niegodnego
  4. śmierci.
 2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd i dokonuje skreślenia z listy członkin
 3. Zawieszenie członkostwa następuje na wniosek członkini w związku z okresową niemożnością aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
  1. Termin rozpatrzenia wniosku przez Zarząd wynosi 14 dni
  1. W okresie zawieszenia członkostwa członkini jest zwolniona z płacenia składek.

$ 13

Wszystkie członkinie  Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.        .

$ 14

I.  Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

4. Komisja Pojednawcza

II. W organach Stowarzyszenia stanowiska zajmują osoby niekarane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej

$ 15

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczej trwa 2 lata. Członkini może pełnić funkcji w Zarządzie bądź w Komisji Rewizyjnej i Pojednawczej  kolejne kadencje.

$ 16

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, w pierwszym kwartale
 2. O terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia listem poleconym na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania wraz z załączonym porządkiem obrad.

$ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w każdym czasie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 wszystkich członkiń Stowarzyszenia
 2. Nadzwyczajne  Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku zawiadamiając wszystkie członkinie na 14 dni przed terminem zebrania
 3. Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad wnioskami będącymi podstawą jego zwołania i odbywa się zgodnie z  procedurą ustaloną dla Walnych Zebrań.

$ 18

 1. Prezes Zarządu otwiera Walne Zebranie i zarządza głosowanie nad wyborem Prezydium Zebrania
 2. Prezydium składa się z czterech osób, w tym z Przewodniczącego, Sekretarza oraz  dwóch członków. Liczba ta nie obejmuje Członków Honorowych.

$ 19

Do obowiązków Zwyczajnego Walnego Zebrania należy

 1. Przyjęcie porządku dziennego Zebrania
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczej
 3. Podejmowanie uchwał dotyczących zgłoszonych wniosków
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
 6. podejmowanie uchwał dotyczących spraw przekraczających zwykły Zarząd, a w szczególności dot. majątku Stowarzyszenia
 7. zmiany statutu
 8. uchwalenie rozwiązania Stowarzyszenia i wybór likwidatora
 9. rozdysponowanie majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania.

$ 20

Do obowiązków Walnego Zebrania, w trakcie którego dokonuje się wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczej należą wszystkie sprawy określone w $19, a ponadto:

 1. przyjęcie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji
 2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 3. wybór Prezesa oraz członkiń nowego Zarządu w liczbie od sześciu do ośmiu osób i trzech do pięciu osób w Komisji Rewizyjnej oraz trzech osób w Komisji pojednawczej

$ 21

I. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członkiń Stowarzyszenia

1. Uchwały dotyczące spraw osobowych  są podejmowane w głosowaniu tajnym

 1. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Stowarzyszenia wymaga obecności co najmniej połowy członkiń Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli liczba obecnych członkiń Stowarzyszenia uniemożliwia podjęcie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia Zarząd zwołuje następne Walne Zebranie w terminie   nie krótszym niż aniżeli 14 dni licząc od dnia poprzedniego Walnego Zebrania
 3. W trakcie tak zwołanego Walnego Zebrania uchwała dotycząca zmiany Statutu Stowarzyszenia  zapść może bez względu na liczbę obecnych członkiń Stowarzyszenia.

$ 22

 1. Wybrany przez Walne Zebranie Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza w tajnym głosowaniu

1. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się  przynajmniej raz na miesiąc

2 . W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone

 1. Do obowiązków Zarządu należy:

1. Prowadzenie działalności Stowarzyszenia

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia

3. zaciąganie  zobowiązań, zawieranie umów, składanie oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia

4. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członkiń

5. sporządzanie bilansów rocznych, rocznych planów pracy i budżetu

6. sporządzanie rocznych i dwuletnich sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładanie tych sprawozdań Walnemu Zebraniu

 1. Do zawierania wszelkich zobowiązań i składania oświadczeń nie przekraczających zwykłego zarządzania interesami Stowarzyszenia upoważnione są samodzielnie Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik
 2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd majątkiem Stowarzyszenia przekazywane będą do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu
 3. Zarząd ma prawo angażowania pracowników koniecznych do usprawnienia jego działalności.

$ 23

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członkiń, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub Wiceprezesa, jeśli Prezes nie  jest obecny na posiedzeniu.

$ 24

 1. Komisja Rewizyjna i Komisja Pojednawcza wybierają ze swego grona Przewodniczących oraz Sekretarzy w tajnym głosowaniu
 2. Członkowie organu kontroli i nadzoru – Komisji Rewizyjnej – nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

3.1. sporządzanie rocznych i dwuletnich sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i przedstawianie ich Walnym Zebraniom

3.2.  przedstawianie Zarządowi zaleceń po przeprowadzonych kontrolach

3.3. składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

4.   Komisja Pojednawcza składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.

$ 25

 1. W przypadku zmniejszania się w trakcie kadencji liczby członkiń w organach Stowarzyszenia pochodzących z wyboru Zarząd, Komisja Rewizyjna  i Pojednawcza uzupełniają swój skład w tajnym głosowaniu spośród wszystkich członkiń Stowarzyszenia przedstawiając te uzupełnienia do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.
 2. Uzupełnienie takie może dotyczyć najwyżej 1/3 składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczej.

$ 26

 1. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może złożyć Zarząd lub Komisja Rewizyjna. Wniosek taki musi być umieszczony w porządku dziennym Walnego Zebrania.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o wyznaczeniu likwidatora Stowarzyszenia z podaniem jego osoby.

$ 27

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia będzie przekazany na cele charytatywne

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 roku